prosím čekejte...

Všeobecné obchodní podmínky

internetového portálu www.radobynadoby.cz

 

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou vydané společností Logic pro, s.r.o., se sídlem Na vrchu 217/25, Praha 5 155 00, IČ: 04700104, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 252283 (dále jen „Prodejce“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).

1.2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb Prodejce (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodejce a kupujícím (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím internetového portálu www.radobynadoby.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u Prodejce službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.3. VOP tvoří nedílnou součást každé Smlouvy s tím, že ustanovení odchylná od VOP lze upravit pouze v příslušné nabídce zboží a/nebo služeb.

1.4. VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem jakožto finálním spotřebitelem za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu www.radobynadoby.cz možný.

 

II. Podmínky uzavření Smlouvy

2.1. Smlouva je uzavírána mezi Prodejcem a Zákazníkem pouze v českém jazyce a po svém uzavření je Prodejcem archivována a není Zákazníkovi přístupná.

2.2. Prodejce činí vůči Zákazníkovi návrh na uzavření Smlouvy tím způsobem, že na internetovém portálu www.radobynadoby.cz propaguje službu a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby a/nebo zboží (dále jen „Zboží“). Ceny Zboží jsou Prodejcem uváděny vždy včetně daně z přidané hodnoty.

2.3. Před uzavřením Smlouvy musí vždy Zákazník splňovat tyto podmínky:  

a) musí být plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo musí být zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.radobynadoby.cz takové Zboží, u kterého je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,

c) veškeré údaje, které v rámci uzavření Smlouvy poskytuje Prodejci, musí být pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za Zboží nesmí Zákazník obcházet ani porušovat práva třetích osob a musí být oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží,

e) Zboží na internetovém portálu www.radobynadoby.cz nesmí Zákazník kupovat jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nesmí prodávat třetím osobám.

2.4. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník na internetovém portálu www.radobynadoby.cz požadované množství Zboží a adresu, na kterou mu bude Zboží doručeno, a případně sdělí Prodejci informace důležité pro předání objednaného Zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 600,- Kč a bez poplatku za dopravu dle článku III. odst. 3.4 těchto VOP. Váhový limit na objednávku je 50 kg.

2.5. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Prodejci kliknutím na tlačítko „DOKONČENÍ OBJEDNÁVKY“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Prodejce neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.6. Prodejce je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Zákazník bere na vědomí, že dostupnost Zboží je závislá na místě dodání Zboží Zákazníkovi. Dostupnost Zboží a podmínky jeho rozvozů se řídí aktuálními podmínkami na na internetovém portálu www.radobynadoby.cz.

2.8. Smlouva mezi Prodejcem a Zákazníkem vzniká okamžikem předání Zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za Prodejce předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

2.9. Prodejce je oprávněn v případě pochybností prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je Prodejce oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.10. Zákazník bere na vědomí, že Prodejce není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.radobynadoby.cz .

2.11. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

 

III. Cena Zboží a platební podmínky

3.1. Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy může uhradit Zákazník pouze bezhotovostně. Před zaplacením ceny Zboží není Prodejce povinen Zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat.

3.2. Závazek Zákazníka k úhradě ceny Zboží je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodejce.

3.3. Prodejce vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Zboží daňový doklad buď fyzicky v tištěné podobě nebo elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka.

3.4. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v den, co byla učiněna Objednávka Zboží, je uvedena vždy na internetovém portálu www.radobynadoby.cz 

 

IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace Zboží

4.1. Zákazník je povinný předané Zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat Prodejci na potvrzení o předání Zboží. Pokud Zboží (zejména potraviny) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu, vrátí Zákazník Zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Prodejce předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu Zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

4.2. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí Zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen Zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za Prodejce předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Prodejci telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.radobynadoby.cz, identifikovat Zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od Smlouvy). V případě odstoupení od Smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením Zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Prodejce bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodejce vrátí Zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodejce nabízí, vrátí Prodejce Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží. Prodejce uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením Zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g) Občanského zákoníku. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Prodejce není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodejci odeslal. Prodejce převezme Zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od Smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání Prodejce, Zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření Smlouvy a povaha Zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

4.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u Zboží podléhajícímu rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u Zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého Zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal Zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci Zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Prodejce je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené Zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Prodejce oprávněn Zboží neprodleně zlikvidovat.

 

V. Odpovědnost a záruky

5.1. Prodejce odpovídá Zákazníkovi za vady Zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Prodejce tak odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

5.2. Prodejce nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

5.3. Zákazník souhlasí, že Prodejce nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.radobynadoby.cz. Prodejce nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.radobynadoby.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.radobynadoby.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

5.4. Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a Prodejce dostupnost Zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Prodejce vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky Prodejce anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

 

VI. Vratné obaly, zvláštní druhy Zboží

6.1. Ceny Zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Zálohované obaly a vratné nezálohované obaly je možno vracet přímo řidiči Prodejce. Podmínky vracení obalů zveřejňuje Prodejce na internetovém portálu www.radobynadoby.cz.

6.2. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18-ti let. Mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18-ti let, k předání Zboží nedojde a Prodejce je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by Zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

6.3. Prodejce si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak

 

VII. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

7.1. Zákazník souhlasí s tím, aby Prodejce ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „nařízení GDPR“) zpracovával, shromažďoval a uchovával osobní údaje Zákazníka uvedené Zákazníkem v Objednávce, ve Smlouvě a další osobní údaje nezbytné pro dodání Zboží Prodejcem. Tyto osobní údaje budou Prodejcem zpracovávány a uchovávány výlučně pro účely plnění jeho závazků ze Smlouvy. Podrobnosti ke zpracování osobních údajů Zákazníka jsou uvedeny na internetovém portálu www.radobynadoby.cz.

7.2. Zákazník uděluje souhlas dle odst. 7.1. tohoto článku VOP na dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě Smlouvy mezi Zákazníkem a Prodejcem.

 

VIII. Doručování

8.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

8.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Práva a povinnosti Smluvních stran při plnění Smlouvy se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

9.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a Prodejcem může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

9.3. Prodejce může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Prodejce informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.radobynadoby.cz , případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

9.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

9.5. VOP nabývají účinnosti dne 01. 04. 2020